EVMJP

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste

Mittetulundusühing Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste on asutatud 2010. aasta aprillis eesmärgiga ühendada vabatahtlikke merepäästeühinguid, kelle sooviks on abistada veekogudel hätta jäänud inimesi - nii puhkajaid, paadiomanikke, kalamehi, sportlasi kui ka turiste. Vaba aja veetmise võimalused veekogudel on kasvanud ning oluliselt on suurenenud ka paadiomanike ja paadituristide arv. Paraku ei ole riigi päästevõimakus selline, et suudetaks igal ajal igas kohas abiks olla. Nii on vabatahtlikel merepääste ühingutel asendamatu roll - olla kohalike olude tundjatena abiks igale hätta sattunule. Hädas olijale ei oma tähtsust, miline organisatsioon teda abistab, vaid see, et abi oleks võiamlikult kiire ja professionaalne.

Kõige selle nimel on loodud MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste. Organisatsiooniga on liitunud käesolevaks ajaks 20 vabatahtlikku ühingut, kelle huvisid ta esindab. Abi on vajalik info hankimisel, suhtlemisel riigiga, koolituste korraldamisel ning vahendite soetamisel. Koostööhuvi on üles näidanud veel mitmed organisatsioonid.  

Sidusorganisatsiooni esimesi ülesandeid oli alustada läbirääkimisi ja koostööd riiklike struktuuridega - Siseministeerium, Riigikogu riigikaitse komisjon, Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet, et luua vabatahtliku merepääste süsteem koostöös riigiga. Tööga alustati juba 2006. aastal ning erinevate seminaride, nõupidamiste ja arutelude tulemusena on jõutud põhimõtteliste seisukohtadeni, millega on püstitatud lähiaja tähtsamad ülesanded - vabatahtlike merepäästeühingute legaliseerimine (s.h. sotsiaalsete garantiide tagamine, infoliikumise kindlustamine, riikliku toetuse ja koostöö määratlemine) ja vabatahtlike merepäästjate koolitussüsteemi (s.h. õppeprogrammide ja koolitustasemete) kinnitamine.

Paralleelselt riigiga koostöö arendamisega on aktiivselt tegeletud ka rahvusvahelise koostöö ja erinevate projektidega, et otsida rahastust nii vabatahtlike koolitamiseks kui ka päästevahendite ja tehnika soetamiseks. Põhiliseks partneriks on Soome Merepäästeselts, kelle 115 aastase organisatsiooni kogemused ja edukalt toimiv koostöö riiklike struktuuridega on Eestile heaks eeskujuks. Peale selle on Soomes rakendamisel olev uus vabatahtliku merepääste koolitussüsteem maailma parimaid, mida kinnitab ka Rahvusvaheline Merepääste Föderatsioon (International Maritime Rescue Federation). Eesti riigil ei ole veel piisvalt jõukaid paadiomanikke, kes finantseeriksid ja peaksid üleval kogu vabatahtliku merepääste koolitus-, arendus- ja tehnilise varustusega seonduvaid kulusid, seega on projektipõhine tegevus äärmiselt vajalik ning riiklik toetus kogu süsteemi loomisel vältimatu. Riik on ja peakski olema huvitatud vabatahtliku merepääste kui süsteemi arendamisest, sest koolitatud ja kaasaegse varustusega vabatahtlike meeskonnad on selgelt piirivalve- ja päästestruktuuride käepikenduseks ning sellega muudetakse kogu veekogudel liikumine turvalisemaks. Soome vabatahtlikud merepäästeühingud teevad igal aastal ära 25-30% kõigist päästetöödest veekogudel ning säästavad sellega üle 40 miljoni euro riigi vahendeid. Kuid enne selle kasu mõõtmist tuleb ka süsteem luua ja sellesse investeerida.

Koostöösuhted on loodud mitmete riikide vabatahtlike merepäästeorganisatsioonidega - Soome, Rootsi, Taani, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Norra ja isegi Uus-Meremaaga. Oktoobris 2010 võeti MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste Rahvusvahelise Merepääste Föderatsiooni (IMRF) liikmeks. Uute koostööprojektide ideid on arutatud nii Soome, Rootsi kui Taani merepääste katusorganisatsioonidega. Praeguseks lõppenud vabatahtliku merepääste projekti VOMARE (2008-2011 - Voluntary Maritime Rescue) käigus on saadud tugev baaskoolitus ning alustatud ka meeskonnajuhtide ja koolitajate ettevalmistusega. Selle baasil jätkatakse koolitajate koolitust ning laiemat koolitust uutele liikmesorganisatsioonidele.

Äärmiselt oluline on uue süsteemi loomise juures vabatahtlike merepäästeühingute omavaheline suhtlemine ja kogemuste vahetamine. Sellise partnertegevusega on alustatud juba 2009. aastal korraldades erinevate ühingute ühiseid seminare, õppepäevi, patrull-reide ning praktilisi merepääste õppusi. Partneriteks on olnud nii oma liikmed kui ka Soome partnerühingud Kotkast, Lahtist ja Porvoost. Kolm aastat järjest on suvel toimunud ka ühised merepäästeõppused koos piirivalvega, mis loob põhja usalduslikeks suheteks ja praktiliseks koostööks.

Vabatahtlike merepäästeühingute nõustamine ja abistamine nii MTÜ-de dokumentatsiooni ja töökorralduse kui ka ühingute kogu paberimajanduse juures ning praktiline abi ühisprojektide koostamisel on olnud sidusorganisatsiooni üheks ülesandeks. Igasugune teavitamine, materjalide koostamine ja levitamine ning ennetustöö on merepääste oluline osa - ka siin on organisatsioonil suur roll, et võimalikult palju ühiselt ära teha ning mitte alati ise jalgratast leiutada ja topelt ressursse kulutada.

Iga päev toob MTÜ-le Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste uusi ülesandeid, sest luuakse uut süsteemi ning vabatahtlike algatust ja valmisolekut abistada teisi inimesi tuleb kõrgelt hinnata ja igati toetada.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews